Kui vanametalli loetakse jäätmeteks (Euroopa seadus)

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) N. 333/2011

31. märtsist 2011

millega kehtestatakse kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks, millal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ lakkab teatud tüüpi metallijäätmeid käsitleda jäätmena

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2008. novembri 98. aasta direktiivi 19/2008/EÜ jäätmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks mõned direktiivid (1), eelkõige artikli 6 lõige 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

pärast kavandatavate sätete edastamist Euroopa Parlamendile,

arvestades järgmist:

(1)

Erinevate jäätmevoogude hindamine näitab, et vanametalli ringlussevõtu turgudel oleks kasu konkreetsete kriteeriumide kehtestamisest, et määrata kindlaks, millal jäätmetest saadud vanametall lakkab olemast jäätmed. Need kriteeriumid peaksid tagama keskkonnakaitse kõrge taseme ega piira vanametalli liigitamist jäätmeteks kolmandates riikides.

(2)

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanded näitavad turu ja nõudluse olemasolu vanaraua, terase ja alumiiniumi järele, mis on mõeldud kasutamiseks terasetehastes, valukodades ja alumiiniumi rafineerimistehastes metallide tootmisel toorainena. Raua-, terase- ja alumiiniumijäägid peaksid seetõttu olema piisavalt puhtad ja vastama metallurgiatööstuses nõutavatele asjakohastele standarditele või spetsifikatsioonidele.

(3)

Kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks, millal teatud tüüpi vanametalli ei loeta enam jäätmeteks, peavad tagama, et taaskasutamistoiminguga saadud raua-, terase- ja alumiiniumijäägid vastavad metallurgiatööstuse tehnilistele nõuetele, kehtivatele õigusaktidele ja toodete suhtes kohaldatavatele standarditele ning ei avalda üldist negatiivset mõju keskkonnale ega inimeste tervisele. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruannetest ilmneb, et taaskasutustoimingus materjalina kasutatavate jäätmete määratlemiseks pakutud kriteeriumid, töötlemisprotsessid ja -tehnikad ning taaskasutamisel saadav metallijääk vastavad eelnimetatud eesmärkidele. kuna need peaksid looma tingimused ohtlike omadusteta ja piisavalt mittemetallilistest ühenditest vaba raua-, terase- ja alumiiniumijäätmete tootmiseks.

(4)

Kriteeriumidele vastavuse tagamiseks tuleks ette näha teabe avaldamine vanametalli kohta, mis on lakanud olemast jäätmetest, ja kehtestada kvaliteedijuhtimissüsteem.

(5)

Kriteeriumid võib osutuda vajalikuks läbi vaadata, kui raua- ja terasejäätmete turu ning alumiiniumijäätmete turu arengu jälgimisel täheldatakse ringlussevõtu turgudel negatiivset mõju, eelkõige nende materjalide kättesaadavuse vähenemist ja raskusi neile juurdepääsul.

(6)

Selleks et ettevõtjad saaksid järgida kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks, millal vanametall lakkab olemast jäätmed, tuleks jätta käesoleva määruse kohaldamiseks asjakohane ajavahemik.

(7)

Direktiivi 39/1/EÜ artikli 2008 lõike 98 alusel loodud komitee ei ole käesolevas määruses sätestatud meetmete kohta arvamust avaldanud ning seetõttu esitas komisjon nõukogule ettepaneku nende meetmete kohta ning edastas selle Euroopa Komisjonile. parlament.

(8)

Euroopa Parlament ei olnud kavandatavatele sätetele vastu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Oggetto

Käesoleva määrusega kehtestatakse kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks, millal raua-, terase- ja alumiiniumijäätmed, sealhulgas alumiiniumisulamijäägid, lakkavad olemast jäätmed.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud mõisteid.

Lisaks kehtivad järgmised mõisted; me mõtleme all:

a)

„raua- ja terasemurd” – metallimurd, mis koosneb peamiselt rauast ja terasest;

b)

„alumiiniumimurd” – metallimurd, mis koosneb peamiselt alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest;

c)

Valdaja – füüsiline või juriidiline isik, kelle valduses on vanametalli;

d)

„tootja” – valdaja, kes annab esmakordselt jäätmeks olemast vanametalli üle teisele valdajale;

e)

„importija” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes toob liidu tolliterritooriumile vanametalli, mis on lakanud olemast jäätmed;

f)

„Kvalifitseeritud personal” – personal, kellel on kogemuse või koolituse kaudu oskused kontrollida ja hinnata vanametalli omadusi;

g)

„Visuaalne kontroll” – vanametalli kontroll, mis mõjutab saadetise kõiki osi ja kasutab inimese sensoorseid oskusi või mis tahes mittespetsialiseerunud seadmeid;

h)

Partii – vanametalli partii, mis on ette nähtud saatmiseks ühelt tootjalt teisele valdajale ja mis võib olla ühes või mitmes veoüksuses, nt konteinerites.

Artikkel 3

Vanaraua ja terase kriteeriumid

Vanarauda ja terast ei peeta enam jäätmeteks, kui tootjalt teisele valdajale üleandmisel on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

taaskasutamistoimingu sisendina kasutatud jäätmed vastavad I lisa punktis 2 sätestatud kriteeriumidele;

b)

taaskasutamistoimingu sisendina kasutatud jäätmeid on töödeldud vastavalt I lisa punktis 3 sätestatud kriteeriumidele;

c)

taaskasutamistoimingu käigus tekkiv raua- ja terasemurd vastab I lisa punktis 1 sätestatud kriteeriumidele;

d)

tootja on täitnud artiklite 5 ja 6 nõuded.

Artikkel 4

Alumiiniumijäätmete kriteeriumid

Alumiiniumijäägid, sealhulgas alumiiniumisulamijäägid, ei ole enam jäätmed, kui tootjalt teisele valdajale üleandmisel on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

taaskasutamistoimingu sisendina kasutatud jäätmed vastavad II lisa punktis 2 sätestatud kriteeriumidele;

b)

taaskasutamistoimingu sisendina kasutatud jäätmeid on töödeldud vastavalt II lisa punktis 3 sätestatud kriteeriumidele;

c)

taaskasutamistoimingu tulemusena tekkiv alumiiniumijääk vastab II lisa punktis 1 sätestatud kriteeriumidele;

d)

tootja on täitnud artiklite 5 ja 6 nõuded.

Artikkel 5

Dichiarazione di complità

1. Tootja või importija koostab iga vanametallisaadetise kohta III lisas esitatud näidise alusel vastavusdeklaratsiooni.

2. Tootja või importija edastab vastavusdeklaratsiooni vanametallisaadetise hilisemale valdajale. Tootja või importija säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt ühe aasta alates väljaandmise kuupäevast, tehes selle kättesaadavaks seda nõudvatele pädevatele asutustele.

3. Vastavusdeklaratsiooni saab koostada elektroonilisel kujul.

Artikkel 6

Kvaliteedijuhtimine

1. Tootja rakendab kvaliteedijuhtimissüsteemi, et tõendada vastavust vastavalt artiklites 3 ja 4 sätestatud kriteeriumidele.

2. See süsteem näeb ette rea dokumenteeritud protseduure kõigi järgmiste aspektide kohta:

a)

I ja II lisa punktis 2 nimetatud taaskasutamistoimingu materjalina kasutatud jäätmete vastuvõtukontroll;

b)

I ja II lisa punktis 3.3 nimetatud töötlemisprotsesside ja -tehnikate järelevalve;

c)

I ja II lisa punktis 1 nimetatud taaskasutustoimingu käigus saadud vanametalli kvaliteedi jälgimine (mis hõlmab ka proovide võtmist ja analüüsi);

d)

vastavalt I ja II lisa punktis 1.5 nimetatud kiirgusseire tõhusus;

e)

klientide kommentaarid vanametalli kvaliteedi kohta;

f)

punktide a–d kohaselt tehtud kontrollide tulemuste registreerimine;

g)

kvaliteedijuhtimissüsteemi ülevaatamine ja täiustamine;

h)

personali koolitus.

3. Kvaliteedijuhtimissüsteem näeb ette ka I ja II lisas iga kriteeriumi jaoks märgitud eriseirekohustused.

4. Kui ühe I lisa punktis 3.3 või II lisa punktis 3.3 nimetatud töötlustest viib läbi eelmine loomapidaja, tagab tootja, et tarnija kohaldab kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavalt käesoleva artikli sätetele. .

5. Määruses (EÜ) nr. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 765. juuli 2008. aasta määrus 9/2008, millega kehtestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve eeskirjad seoses toodete turustamise (2), mis on tunnustatud vastavalt käesolevale määrusele, või mis tahes muu määruse (EÜ) nr. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2/20, 1221. november 2009, organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (3) tagab kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavuse käesoleva artikli sätetele. See hindamine viiakse läbi iga kolme aasta järel.

6. Importija nõuab, et tema tarnijad kohaldaksid kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastab käesoleva artikli lõigetele 1, 2 ja 3 ning mida on auditeerinud sõltumatu välistõendaja.

7. Tootja annab pädevatele asutustele taotluse korral juurdepääsu kvaliteedijuhtimissüsteemile.

Artikkel 7

Jõustumine

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teataja.

Seda kohaldatakse alates 9. oktoobrist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2011.

Peamenüü

Nupp Helista koheAinult ettevõtetele. 8-12 ja 14-18
METALLIDE TURG

TASUTA
VAATA